Zamówienie w trybie zapytanie o cenę i aukcji elektronicznej nr 051/ZoC/2021/CM

Przedmiot zamówienia

Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82 w Żyrardowie węgla energetycznego w ilości 14 000 ton.


Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie Zapytania o cenę i aukcji elektronicznej na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (RUZS) w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o..

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz tutaj