Twoje dane osobowe

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1, oraz ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest PEC „ŻYRARDÓW” Sp. z o.o. z siedzibą Żyrardów; ul. Księdza Stanisława Konarskiego 2d; 96-300 Żyrardów, osobą administrującą w imieniu podmiotu jest: Marek Zawadka – Prezes Zarządu
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań, czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  3. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
  4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 2 oraz przez okres przechowywania dokumentacji wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy lub do podjęcia działań, czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  8. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy, lub podjęcia działań, czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.