Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Projekt „Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardowa” w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013.

Projekt „Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardowa” był realizowany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Żyrardów Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej w dniu 25.08.2011 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardowa”, zrealizowane w latach 2011-2015 w ramach 16 zadań, to ponad 13 500 metrów nowoczesnej, preizolowanej sieci ciepłowniczej.

W tym czasie wybudowano również 118 jedno – i dwufunkcyjnych węzłów cieplnych. Powstały one w ramach 15 zadań.

Realizacja zadań pozwoliła na oszczędność energii w wysokości niemal 31 500  GJ/rok. Redukcja emisji CO2 związana z oszczędnościami energii od początku realizacji projektu do końca 2015 roku wyniosła ponad 4,62 tyś ton. W latach następnych pozwoli na redukcję średnio 2,65 tyś ton CO2 rocznie.

Kluczowe informacje o zrealizowanym Projekcie:

Nazwa Projektu: „Zwiększenie efektywności dystrybucji energii poprzez przebudowę sieci cieplnej miasta Żyrardowa”

Nr Projektu: POIS.09.02.00-00-020/10

Nazwa Funduszu: Fundusz Spójności

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Nazwa osi priorytetowej: IX oś priorytetowa „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”

Nazwa działania: Działanie 9.2. Efektywna dystrybucja energii

Data podpisania umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:  25.08.2011r.

Całkowity koszt realizacji:  28 813 338,50 zł brutto

Dofinasowanie na realizację Projektu uzyskano w kwocie: 18 760 474,10 zł brutto

Cykl realizacji robót budowlanych w ramach Projektu: lata 2011 – 2015.

Cele projektu:

 • zmniejszenie zużycia energii cieplnej
 • zmniejszenie strat ciepła na przesyłach w sieciach cieplnych i węzłach grupowych
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłu, SO2, NOX, CO, CO2
 • zwiększenie niezawodności dostaw ciepła do odbiorców
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców poprzez likwidację wewnętrznych sieci niskoparametrowych
 • zwiększenie możliwości kontroli i sterowania procesem przesyłania i odbioru ciepła

Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku realizacji Projektu:

 • ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji Projektu: około 31 500 GJ/rok
 • uniknięte emisje  CO2 związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektu – rozumianej jako suma unikniętej emisji CO2 w okresie realizacji projektu liczonej od rozpoczęcia projektu do końca danego roku:
  • 140 ton do końca 2011 r.
  • 520  ton do końca 2012 r.
  • 1 370 ton do końca 2013 r.
  • 3 190 ton do końca 2014 r.
  • 5 850 ton do końca 2015 r.
  • 8 480 ton do końca 2016 r.
  • 11 230 ton do końca 2017 r.

Efekt rzeczowy uzyskany w wyniku realizacji Projektu:

 • budowa ponad 13 500 metrów nowej sieci preizolowanej, zastępująca wyłączaną z eksploatacji istniejącą sieć kanałową
 • budowa 118 nowych indywidualnych węzłów cieplnych z automatyką pogodową i systemem monitoringu zastępujących węzły grupowe.