Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego Nr 078/PN/2018/RSCiW

Przedmiot zamówienia

Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Parkowej i ul. Żeromskiego w Żyrardowie na działkach o nr ew. 1628/7, 1631/2, 1632/1.

dot: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych obowiązującym w PEC „Żyrardów” Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – pobierz tutaj

DOKUMENTACJA TECHNICZNA – pobierz tutaj

SIWZ – pobierz tutaj

ZAŁĄCZNIKI – pobierz tutaj

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 1 – pobierz tutaj

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz tutaj