Ogłoszenie o przetargu w trybie zapytaj o cenę 045/ZOC/2023/CM

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie zapytania o cenę. Numer sprawy: 045/ZOC/2023/CM

Przedmiot zamówienia: Zakup z dostawą na plac węglowy Ciepłowni Miejskiej przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 82
w Żyrardowie  węgla energetycznego w ilości 10 000 ton
.

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych (RUZS) obowiązującego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o. (Uchwała Zarządu nr 8/2022 z dnia 04.05.2022 r.). Regulamin niniejszy określa zasady postępowania przy udzielaniu zamówień sektorowych do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) tj. zamówień o wartości niższej niż określona w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dalej „progi unijne” –   Podane progi unijne obowiązują od 1 stycznia 2020 r. na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16.12.2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2450).

Pliki edytowalne do SWZ: pobierz plik