Zakres działalności

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o. – jednoosobowa spółka skarbu Gminy Żyrardów – w obecnej strukturze formalnej funkcjonuje od 1 lipca 1997r. Historia firmy sięga swoim początkiem lat siedemdziesiątych. Pierwotnie była ona częścią Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Skierniewicach. Wyodrębnienie w samodzielny podmiot o statusie przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej nastąpiło w 1992 r. W tym samym roku zmienił się także organ założycielski, którym z mocy prawa została Gmina Żyrardów.

Obecnie 100% udziałów Spółki należy do Gminy Żyrardów. Zgodnie ze swoim statutem Spółka realizuje zadania własne Gminy dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki energią cieplną. Przedmiotem działania spółki jest: działalność produkcyjna, handlowa i usługowa a w szczególności:

  1. produkcja, przesył i dystrybucja ciepła z zakupu oraz wytworzonego we własnych źródłach, do odbiorców,
  2. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  3. demontaż wyrobów zużytych,
  4. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych.

Podstawowy przedmiot działania Spółki jest koncesjonowany przez Urząd Regulacji Energetyki, koncesjami na produkcje, przesył i dystrybucję ciepła, których ważność obowiązuje do listopada 2028 r., a na obrót ciepłem do października 2023 r.

Wysokość kapitału zakładowego na dzień 30.06.2018 r. wynosi: 12 567 000 PLN

PEC Żyrardów jest firmą dynamicznie rozwijającą sieć cieplną i wykonującą co roku od kilku do kilkunastu nowych przyłączy ciepłowniczych. Stan sieci cieplnych jest bardzo dobry a wdrożona aktywna  polityka remontowa podstawowego źródła ciepła jakim jest miejska ciepłownia węglowa przyczynia się do niemal bezawaryjnej jej pracy i wysokiej sprawności, co sprzyja także stosunkowo niskiej jak na obiekt tego typu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Najbliższe lata to dla Spółki nowe wyzwania zarówno w zakresie wykonywania nowych przyłączy ciepłowniczych o łącznej mocy kilku MW jak i modernizacji instalacji oczyszczania spalin w ciepłowni miejskiej by niekorzystny wpływ naszego przedsiębiorstwa na środowisko zminimalizować jeszcze bardziej. Zmodernizowany zostanie również system informatyczny nadzoru pracy ciepłowni miejskiej, także by wyeliminować potencjalne możliwości ataków hackerskich.