Nasze źródła ciepła

W chwili obecnej PEC „Żyrardów” Sp. z o.o. dysponuje dwoma źródłami ciepła:

  • Ciepłownią Miejską przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego o mocy zainstalowanej 53,5 MW pracującą na miejską sieć cieplną;
  • Kotłownią węglową lokalną przy ul. Kanałowej 6a wyposażoną w trzy kotły węglowe o  łącznej mocy 1,19 MW, pracująca na wydzieloną sieć cieplną dla kilku budynków.

Poza tym miejska sieć cieplna zasilana jest także z kotłowni gazowej przy ul. Czystej 6 o mocy 10 MW należącej do Geotermii Mazowieckiej S.A.

W skład instalacji Ciepłowni Miejskiej wchodzą następujące obiekty i urządzenia:

  • Instalacja główna, w skład której wchodzą cztery rusztowe kotły wodne węglowe WR-10-011 wraz z niezbędnym wyposażeniem (pompy wodne, wentylatory powietrza, układ nawęglania, odżużlania i odpylania).
  • Instalacje pomocnicze jak: stacja uzdatniania wody, zakładowe laboratorium, warsztat mechaniczny, plac składu opału, plac składowy żużla oraz place manewrowe i parkingowe).

Ciepłownia Miejska wyposażona jest w cztery kotły wodne typu WR10-011 o wymuszonym przepływie wody, opalane węglem kamiennym. Po zakończeniu modernizacji kotłów w roku 2006 wszystkie kotły zainstalowane w ciepłowni są w sposób ciągły monitorowane za pomocą komputerowego układu nadzoru mierzącego podstawowe parametry pracy kotłów i umożliwiającego bieżący nadzór obsługi w czasie rzeczywistym. W sposób ciągły rejestrowane są również wielkości pozwalające na wyznaczenie sprawności poszczególnych kotłów. W latach 2009-2012 dla kotłów I – III podstawowym zakresem prac modernizacyjnych i remontowych była wymiana kompletnej części ciśnieniowej, z wymianą obmurzy, izolacji, sklepień zapłonowych oraz izolacji rurociągów wlotowych i wylotowych z kotłów. Wszystkie kotły utrzymywane są w dobrym stanie technicznym, na bieżąco przeprowadzane są planowe remonty .

Trwałość eksploatacyjna kotłów I – III po wymianie części ciśnieniowych i obmurzy przy zachowaniu wymaganych parametrów wody uzdatnionej, rygoru systematycznego czyszczenia kotła po stronie ognia i spalin szacowana jest na okres do 20 lat.

Kotły są pod stałym nadzorem sprawowanym przez Urząd Dozoru Technicznego w Łodzi w zakresie corocznych rewizji zewnętrznych, okresowych rewizji wewnętrznych oraz prób ciśnieniowych. Dodatkowo corocznie są wykonywane bieżące przeglądy i naprawy pokładów rusztowych, żużlowych lei zsypowych, napędów elektrycznych, elementów AKPiA łącznie z układem automatycznego sterowania i wizualizacji kotłów.

Za każdym z kotłów zainstalowano dwustopniowy układ odpylania spalin o łącznej teoretycznej sprawności odpylania wynoszącej 92%. Układ odpylania pojedynczego kotła składa się z:

  • I stopień – multicyklon typu M10/I-TURBO,
  • II stopień – bateria sześciu cyklonów typu C41.