Informacja o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – ceny z rekompensatą .

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20 września 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).

Ustawa ta wprowadza mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania ciepła, tzw. średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą. Mechanizm dotyczyć będzie ciepła dostarczanego z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i użyteczności publicznej.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy wzory oświadczeń dla odbiorców ciepła (wspólnoty, spółdzielnie i inne podmioty wrażliwe wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4), które powinny być złożone przez podmioty uprawnione do skorzystania ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą do dnia 11 października 2022 roku.

  1. Oświadczenie dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych: plik do pobrania

  2. Oświadczenie dla pozostałych odbiorców wrażliwych: plik do pobrania

Złożenie przez pozostałych odbiorców wrażliwych oświadczenia, o który mowa powyżej, po upływnie określonego terminu zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tego odbiorcy średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożone oświadczenie.

Rekompensaty obejmują okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.