Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Data publikacji nowej wersji strony internetowej: 2021-02-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-17

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Żyrardów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://pec-zyrardow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pec-zyrardow.pl

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 2021-02-17.

Oświadczenie oparto na raporcie, który został wygenerowany dzięki narzędziu https://validator.utilitia.pl/. Strona uzyskała wynik 7.6/10 przy przeprowadzeniu walidacji i status spełnienia kryteriów dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • TAB – Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
 • ENTER – wejście do treści zaznaczonego elementu

Zmiana właściwości wyświetlania

Za pomocą opcji dostępności można dokonywać następujących modyfikacji wyświetlanej treści

 • Powiększanie i zmniejszanie czcionki
 • Wyświetlanie strony w skali szarości
 • W trybie wysokiego kontrastu
 • W trybie negatywu
 • W trybie jasnego tła
 • Z podkreślonymi odnośnikami
 • Z bardziej czytelnym fontem

Czytanie zawartości strony

Czytnik tekstu zamieszczony na dole, po prawej stronie witryny pozwala na:

 • Odczytywanie zawartości wyświetlanej strony
 • Odczytywanie wybranych fragmentów tekstu zaznaczonych myszką

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

 • W przypadku braku dostępności cyfrowej prosimy o kontakt: PEC „Żyrardów”, ul. Konarskiego 2d, 96-300 Żyrardów, e-mail: sekretariat@pec-zyrardow.pl, tel. 46 855 16 18.
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynator do spraw dostępności

 • Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Spółce pełni Anna Wójtowicz. Do zadań koordynatora należą w szczególności zadania związane ze wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Spółkę, przygotowanie oraz koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także monitorowanie działalności Spółki w zakresie zapewnienia dostępności tym osobom.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do siedziby Spółki przy ul. Konarskiego 2d (budynek parterowy) prowadzą 2 wejścia od ul. Konarskiego. Oba wejścia znajdują się na tym samym poziomie co poziom do wejść doprowadzającego chodnika. Dla gości przeznaczone jest wejście po prawej stronie budynku.

Sekretariat gdzie obsługiwane są osoby znajduje się na wprost wejścia przeznaczonego dla gości.

Sekretariat jest dostępny dla osób na wózkach.

W sekretariacie Spółki załatwiane są wszystkie sprawy interesantów..

Obecnie w budynku nie ma toalety, pętli indukcyjnych ani planu rozmieszczenia pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W sekretariacie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy przedsiębiorstwa po uprzednim umówieniu terminu w sekretariacie.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na www.pec-zyrardow.pl