Biuro

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „Żyrardów” Spółka z o.o.

Biuro Spółki: ul. Konarskiego 2d, 96-300 Żyrardów

Tel. 46-855-16-18, 46-855-14-58

Adres e-mail: pec@zyrardow.pl

Adres internetowy: https://pec-zyrardow.pl

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000055420;

Kapitał zakładowy 12 567 000 zł.  NIP 838-000-04-75;Regon 750086647

Banki:

BGŻ BNP Paribas SA w W-wie O/w Żyrardowie 73 2030 0045 1110 0000 0205 7810

PKO BP SA w Warszawie 40 1440 1299 0000 0000 0187 8824; PL44 1440 1101 0000 0000 1493 7528 (EUR)